Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 37 λεπτά

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
Ημ/νια: 17/08/2017 14:07:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΛΗΩΛΚ-ΓΗ9

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
Ημ/νια: 17/08/2017 14:02:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΔ7ΩΛΚ-ΤΦΖ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
Ημ/νια: 17/08/2017 13:57:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7804ΩΛΚ-Ν2Υ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΔΥΟ ΒΟΥΝΩΝ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΔΥΟ ΒΟΥΝΩΝ
Ημ/νια: 17/08/2017 13:47:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3Λ1ΩΛΚ-Τ2Υ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΔΕΛΦΙΝΟ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΔΕΛΦΙΝΟ
Ημ/νια: 17/08/2017 13:40:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΜ1ΩΛΚ-7Ι7

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΒΑΡΔΑΤΩΝ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΒΑΡΔΑΤΩΝ
Ημ/νια: 17/08/2017 13:35:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ04ΨΩΛΚ-ΣΜΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 17/08/2017 13:24:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΘΜΩΛΚ-ΚΔΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 17/08/2017 13:19:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΔ3ΩΛΚ-7ΜΨ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΒΑΡΔΑΤΩΝ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ. ΒΑΡΔΑΤΩΝ
Ημ/νια: 17/08/2017 13:14:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 60ΦΠΩΛΚ-ΜΨΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 17/08/2017 13:10:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ41ΩΛΚ-ΚΛΠ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (ΤΕΑΔΥ - ΤΠΔΚΥ) (Η΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017)

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (ΤΕΑΔΥ - ΤΠΔΚΥ) (Η΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017)
Ημ/νια: 16/08/2017 14:17:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΡΙΩΛΚ-6ΦΞ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ( Η΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017)

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ( Η΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017)
Ημ/νια: 16/08/2017 14:14:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛ8ΑΩΛΚ-0ΦΠ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ.Κ.ΣΤΑΥΡΟΥ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ.Κ.ΣΤΑΥΡΟΥ
Ημ/νια: 16/08/2017 14:03:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΗΤΩΛΚ-ΓΕΠ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ.ΛΥΓΑΡΙΑΣ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ.ΛΥΓΑΡΙΑΣ
Ημ/νια: 16/08/2017 14:02:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΣΜΩΛΚ-Ρ4Ζ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ.ΛΥΓΑΡΙΑΣ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ.ΛΥΓΑΡΙΑΣ
Ημ/νια: 16/08/2017 13:56:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΟΤΩΛΚ-ΞΥΧ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ.Κ.ΣΤΑΥΡΟΥ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ.Κ.ΣΤΑΥΡΟΥ
Ημ/νια: 16/08/2017 13:44:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΝΘΩΛΚ-ΞΣ9

ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ.ΛΥΓΑΡΙΑΣ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Τ.Κ.ΛΥΓΑΡΙΑΣ
Ημ/νια: 16/08/2017 13:41:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7Δ5ΟΩΛΚ-Ξ5Ι

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥΣ & ΤΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥΣ & ΤΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 16/08/2017 13:24:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7Φ0ΡΩΛΚ-Ο9Τ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥΣ & ΤΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΗΝΟΣ IOYNIOY 2017

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥΣ & ΤΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΗΝΟΣ IOYNIOY 2017
Ημ/νια: 16/08/2017 13:23:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΚΤΩΛΚ-Ε35

Σελίδες