Πρόγραμμα Διαύγεια - Διοικητική Υπηρεσία

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Διοικητική Υπηρεσία
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22%20AND%20unitId:%22%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 4 λεπτά

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4354/2015 - ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4354/2015 - ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Ημ/νια: 10/08/2017 13:43:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω29ΡΩΛΚ-ΑΑΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4354/2015 - ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4354/2015 - ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Ημ/νια: 10/08/2017 13:29:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΓΜΩΛΚ-6ΗΩ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4354/2015 - ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4354/2015 - ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ημ/νια: 10/08/2017 13:25:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 67Ι1ΩΛΚ-ΣΚΤ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4354/2015 - ΝΑΤΣΚΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4354/2015 - ΝΑΤΣΚΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Ημ/νια: 10/08/2017 13:22:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΖ9ΩΛΚ-Ω16

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ.69/2016 - ΝΑΤΣΚΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ.69/2016 - ΝΑΤΣΚΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Ημ/νια: 10/08/2017 13:19:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΗΚΜΩΛΚ-50Μ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Ημ/νια: 08/08/2017 13:18:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω6Π2ΩΛΚ-ΔΞΥ

Απόφαση Αντιδημάρχου περί καθιέρωσης ωρών υπερωριακής απασχόλησης για τον Αύγουστο 2017, προσωπικού του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων μόνιμο - ΙΔΑΧ

Θέμα: Απόφαση Αντιδημάρχου περί καθιέρωσης ωρών υπερωριακής απασχόλησης για τον Αύγουστο 2017, προσωπικού του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων μόνιμο - ΙΔΑΧ
Ημ/νια: 31/07/2017 10:29:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 70ΧΥΩΛΚ-ΘΤΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"
Ημ/νια: 31/07/2017 09:45:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΞΞΩΛΚ-ΣΥ3

ΑΝΔΡΕΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.4440/16

Θέμα: ΑΝΔΡΕΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.4440/16
Ημ/νια: 26/07/2017 11:50:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΤΓΩΛΚ-3ΦΨ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 20/07/2017 13:58:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΖΑΑΩΛΚ-ΗΚΡ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2020

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2020
Ημ/νια: 20/07/2017 13:53:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘ4ΙΩΛΚ-Β5Ω

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ, ΛΟΓΩ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Θέμα: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ, ΛΟΓΩ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νια: 06/07/2017 13:56:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙΞΜΩΛΚ-ΔΡΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2017 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2017 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ημ/νια: 05/07/2017 12:39:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 69ΥΖΩΛΚ-0ΕΙ

Σελίδες