Πρόγραμμα Διαύγεια - Διοικητική Υπηρεσία

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Διοικητική Υπηρεσία
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22%20AND%20unitId:%22%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 10 λεπτά

Τροποποίηση-Συμπλήρωση της με αρ.πρωτ. 13262/09-03-2016 (ΑΔΑ: 6Β04ΩΛΚ-77Τ) απόφασης Δημάρχου Λαμιέων με θέμα : “Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3448...

Θέμα: Τροποποίηση-Συμπλήρωση της με αρ.πρωτ. 13262/09-03-2016 (ΑΔΑ: 6Β04ΩΛΚ-77Τ) απόφασης Δημάρχου Λαμιέων με θέμα : “Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3448/2006”» .
Ημ/νια: 03/04/2017 13:06:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕ6ΚΩΛΚ-Η1Δ

Σελίδες