Πρόγραμμα Διαύγεια - Γραφείο Δημάρχου

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Γραφείο Δημάρχου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22%20AND%20unitId:%22%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%9F%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%9F%CE%A5%22

Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 12 λεπτά

Απευθείας ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της επίδοσης : (α) Ανακοπής-Προσφυγής και (β) Αίτησης Αναστολής και Προσωρινής Διαταγής - Καθορισμός αμοιβής

Θέμα: Απευθείας ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της επίδοσης : (α) Ανακοπής-Προσφυγής και (β) Αίτησης Αναστολής και Προσωρινής Διαταγής - Καθορισμός αμοιβής
Ημ/νια: 21/12/2016 08:18:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 73ΔΝΩΛΚ-1ΙΙ

Ανάθεση ευθύνης χειρισμού θεμάτων αρμοδιότητας του Δημάρχου και εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων σε Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέμα: Ανάθεση ευθύνης χειρισμού θεμάτων αρμοδιότητας του Δημάρχου και εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων σε Δημοτικούς Συμβούλους.
Ημ/νια: 28/03/2017 12:38:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΕΙΩΛΚ-ΟΞΨ

Συγκρότηση της υπό του άρθρου 14 παρ. 3 εδάφιο α'καιβ' του υπ'αριθμ. 8/1979 Κανονισμού πενταμελούς επιτροπής "Κοσμητείας"

Θέμα: Συγκρότηση της υπό του άρθρου 14 παρ. 3 εδάφιο α'καιβ' του υπ'αριθμ. 8/1979 Κανονισμού πενταμελούς επιτροπής "Κοσμητείας"
Ημ/νια: 15/11/2016 11:15:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΞΡΦΩΛΚ-0ΔΝ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ.

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ.
Ημ/νια: 07/03/2017 08:38:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ13ΩΛΚ-4ΚΕ

«Απευθείας ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή επίδοσης Κλήσης –Γνωστοποίησης Εξέτασης Μαρτύρων - Καθορισμός αμοιβής».

Θέμα: «Απευθείας ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή επίδοσης Κλήσης –Γνωστοποίησης Εξέτασης Μαρτύρων - Καθορισμός αμοιβής».
Ημ/νια: 11/11/2016 10:35:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 759ΝΩΛΚ-7ΚΞ

Απευθείας ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της επίδοσης της ασκηθείσας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας (από 02-3-2017) ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ του Δήμου Λαμιέων κατά : (1) κ. Ευαγγέλου Ραχιώτη του Σταύρου, (2) κ. Νικολάου Ξηρομερίτη του Αλέξανδρου...

Θέμα: Απευθείας ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της επίδοσης της ασκηθείσας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας (από 02-3-2017) ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ του Δήμου Λαμιέων κατά : (1) κ. Ευαγγέλου Ραχιώτη του Σταύρου, (2) κ. Νικολάου Ξηρομερίτη του Αλέξανδρου και (3) κ. Ιωάννη Ξηρομερίτη του Αλέξανδρου - Καθορισμός αμοιβής.
Ημ/νια: 02/03/2017 12:47:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΨΓΩΛΚ-44Δ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 01/03/2017 11:42:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΠΑΩΛΚ-ΝΜ2

Ορισμός μελών της επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων, μεταφορικών μέσων κλπ, για το έτος 2017

Θέμα: Ορισμός μελών της επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων, μεταφορικών μέσων κλπ, για το έτος 2017
Ημ/νια: 10/02/2017 12:51:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΨΥΩΛΚ-2ΞΕ