Αρμοδιότητες & Μέλη Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας περιλαμβάνουν:

  • Η εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η προώθηση, με κάθε πρόσφορο μέσο σε επίπεδο Δήμου του γενικότερου στόχου για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς.
  • Η ευαισθητοποίηση/ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων στο ζήτημα της ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μέτρων δράσης.
  • Ο εντοπισμός και η προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου στον τομέα της εργασίας, της παιδείας, της εκπαίδευσης, των οικογενειακών σχέσεων, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης.
  • Η επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τους ΟΤΑ του Νομού, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, τους μαζικούς φορείς και τις ΜΚΟ.

Την 7 Νοεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε η τελετή υπογραφής της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» με την οποία 126 Δήμοι ανέλαβαν δημόσια δέσμευση για την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ένταξη της ισότητας στις πολιτικές του Δήμου τους. Μεταξύ των Δήμων που υπέγραψαν την Ευρωπαϊκή Χάρτα, συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Λαμιέων. Συνεπώς στα πλαίσια της οργάνωσης της λειτουργίας του Δήμου μας. μετά την υπογραφή της Χάρτας, στις προτεραιότητες του ανήκει και η συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

Ο Δήμος με έγγραφά του προς τις γυναικείες οργανώσεις του Δήμου μας, ζήτησε να οριστούν οι εκπρόσωποι των οργανώσεων αυτών στην Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.

Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται οι :