Διευθυντής Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
 • Ο Διευθυντής προΐσταται όλου του προσωπικού της Δ/νσης
 • Μεριμνά  για τη στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Δ/νσης, ώστε να υλοποιούνται αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης  και οι κατά περίπτωση  αποφάσεις ή εντολές.
 • Χρεώνει την ημερήσια αλληλογραφία της Δ/νσης
 • Εποπτεύει το προσωπικό της Δ/νσης
 • Συντάσσει τη ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Δ/νσης.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο επί θεμάτων της Δ/νσης.
 • Διαχειρίζεται πιστώσεις που διατίθενται  για την εκτέλεση έργων και προμηθειών αρμοδιότητας της οικείας Δ/νσης.
 • Συνεργάζεται με τους εκτός Δήμου φορείς που σχετίζονται με τις λειτουργίες της Δ/νσης.
 • Παρακολουθεί και μελετά τους νόμους, τις εγκυκλίους, και τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ενημερώνει το προσωπικό και μεριμνά για την τήρηση των νομικών διατάξεων και την προσαρμογή της λειτουργίας της Δ/νσης στις εξελίξεις του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.
 • Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της Δ/νσης.
 • Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων αρμοδιότητας των επιμέρους τμημάτων και γραφείων δίνοντας οδηγίες και ελέγχει την εφαρμογή τους.
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, 1o όροφος
Τηλέφωνο: 
22313-51007
Φαξ: 
22313-51044
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Σχεδιασμού, Οργάνωνσης & Πληροφορικής
Διευθυντής