Διευθυντής Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Συντονίζει και κατευθύνει τα τμήματα και τις υπηρεσίες της Διεύθυνσής του και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού
  • Εποπτεύει τη διαδικασία εφαρμογής και λειτουργίας των αποφάσεων και κανονιστικών Πράξεων, οι οποίες αφορούν τα τμήματα της Διεύθυνσης
  • Μελετά και εισηγείται τη λήψη των μέτρων για τη βελτίωση λειτουργίας των υπηρεσιών και Τμημάτων της Διεύθυνσής του
  • Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προς τον Δήμαρχο και την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, για την πρόβλεψη πιστώσεων, αναμόρφωση πιστώσεων που αφορούν την εκτέλεση έργων και προμηθειών αρμοδιότητας της Δ/νσης
  • Διαχειρίζεται τις πιστώσεις που διατίθενται για εκτέλεση έργων και προμηθειών αρμοδιότητας της Δ/νσης
  • Τοποθετεί το προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες της Δ/νσης
  • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση – επικαιροποίηση  του Κανονισμού που λειτουργίας της υπηρεσίας  Καθαριότητας.
Διεύθυνση: 
Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51094
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Διευθυντής