Γραφείο ΑΜΕΑ - Πολυτέκνων - Ευαίσθητων Κοινωνικά Ομάδων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

  • Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων και λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης
  • Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο.
  • Η δικτύωση και η συνεργασία των υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία
  • Η έρευνα και η καταγραφή των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο Δήμο
  • Η συνεργασία με φορείς, συλλόγους κ.λ.π. για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων της Ε.Ε. και των συναρμόδιων Υπουργείων
  • Η οργάνωση δράσεων πληροφόρησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες
  • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
  • Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (πχ μέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρμογής ενός «Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»)
  • Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως:

-οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου

-οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου

-οι Μ.Κ.Ο

-οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους

-τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων-χρηστών

Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων
Γραφείο ΑΜΕΑ - Πολυτέκνων - Ευαίσθητων Κοινωνικά Ομάδων