Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας & Εισφορών

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

 • Εκτελεί κάθε εργασία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους ισχύοντες κανονισμούς, που αφορά στη βεβαίωση των εσόδων του Δήμου: α) από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, εισπράξεις κλπ και β) από την εκμετάλλευση της Δημοτικής περιουσίας.
 • Ελέγχει τα στοιχεία βεβαιώσεως κάθε δημοτικής προσόδου, βεβαιώνει αυτά και αποστέλλει στο ταμείο του Δήμου τους οικείους βεβαιωτικούς τίτλους χρηματικών καταλόγων κλπ.
 • Παρακολουθεί γενικά τη φορολογητέα από το Δήμο ύλη και συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν τις δημοτικές φορολογίες.
 • Εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία που αφορά στη διαγραφή βεβαιωθέντων ή επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων φόρων, τελών δικαιωμάτων εισφορών και καταρτίζει τους οικείους πίνακες διαγραφής ή επιστροφής.
 • Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης και κινητής περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα).
 • Μεριμνά για τη διερεύνηση μεθόδων αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
 • Εκτελεί κάθε εργασία που αφορά στη διαδικασία εκμισθώσεως ή εκποιήσεως ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (π.χ. κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα είσπραξης μισθωμάτων κλπ.).
 • Μεριμνά για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.
 • Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή τη καταβολή μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
 • Διεξάγει κάθε προπαρασκευαστική εργασία για τη δικαστική ή διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου και των δημοτών.
 • Εκδίδει, οριστικοποιεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντίστοιχων εισπράξεων και κοινοποιεί αποσπάσματα των βεβαιωτικών καταλόγων, υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και μεριμνά για την έκδοση (αρμοδίως) και την κοινοποίηση αποφάσεως καταλογισμού ή επιβολής προστίμου σε περιπτώσεις παραβάσεως των κείμενων φορολογικών διατάξεων και των ισχυόντων κανονισμών του Δήμου.
 • Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς το Δήμο των φυσικών προσώπων ή των κάθε είδους επιχειρήσεων της περιοχής, για φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της νομοθεσίας.
 • Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζεται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κλπ. 
 • Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου.
 • Επεξεργάζεται στοιχεία και κάνει περιοδικούς υπολογισμούς του ύψους των οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγούμενων οφειλομένων ποσών και μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλομένων ποσών.
 • Συντάσσει δηλώσεις για σύνδεση με τη ΔΕΗ.
 • Κάνει αυτοψίες-επιμετρήσεις.
 • Επιμελείται των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δηλαδή παραλαμβάνει τα πρόστιμα από την ΕΛ.ΑΣ. ή τη Δημοτική Αστυνομία, τα επεξεργάζεται, τα βεβαιώνει και τα προωθεί προς είσπραξη στο Δημοτικό Ταμείο και την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
 • Αριθμεί, σφραγίζει και μεριμνά για τη θεώρηση των βιβλίων και εντύπων της δημοτικής διαχειρίσεως χρηματικού και των διπλοτύπων εισπράξεως των δημοτικών εν γένει εσόδων.
 • Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις/άδειες που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων φόρων, τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών.
 • Εποπτεύει την κατάρτιση Κανονισμών λειτουργίας των Δημοτικών Νεκροταφείων, Σφαγείων, Δημοτικού Θεάτρου σε συνεργασία με τα αρμόδια γραφεία και μεριμνά για την τήρηση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που σχετίζονται με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήμου (μέσω των νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών, κλπ.).
 • Ελέγχει και χορηγεί άδειες διαφήμισης (αφίσες, πινακίδες κλπ).
 • Συλλέγει έσοδα από τέλη διαφημίσεων που αφορούν άδειες από πινακίδες, αφίσες σε ιδιωτικούς ή δημοτικούς χώρους.
 • Ελέγχει και μεριμνά για την απομάκρυνση και αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων για την αισθητική της πόλης.
 • Καταρτίζει συμβάσεις με διαφημιστικές εταιρείες.
 • Περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες του εν λόγω Γραφείου τέλη διαφήμισης περιπτέρων, βενζινάδικων, αστικών ΚΤΕΛ.
 • Φροντίζει για την προβολή των δημοτικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και ελέγχει τη διοργάνωση διαφημιστικών δραστηριοτήτων (happenings) σε πλατείες και δημοτικούς χώρους.
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
2231351084
2231351085
Φαξ: 
22313-51016
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προσόδων
Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας & Εισφορών