Γραφείο Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του εν λόγω Γραφείου είναι οι εξής:

  • ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

-Λογιστικό Σχέδιο-Κ.Α.Ε.

-Λογιστικό Σχέδιο-Γενικής Λογιστικής

-Αντιστοίχηση Κ.Α.Ε.-Κωδικούς Δημόσιας Λογιστικής (Τάξεως)

-Αντιστοίχηση Κ.Α.Ε.-Κωδικούς Γενικής Λογιστικής

-Αρχικός Προϋπολογισμός

-Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού

-Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης

-Περιορισμοί Εκθέσεων Ανάληψης Δαπάνης

-Μεταφορά Ισολογισμού προηγούμενης χρήσης στην υπάρχουσα

-Συναλλασσόμενοι-Δικαιούχοι

-Τιμολόγια-Παραστατικά Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών και Μισθοδοσίας

-Ενταλματοποίηση ανωτέρω Τιμολογίων-Παραστατικών

-Εξόφληση ανωτέρω Ενταλμάτων

-Ακύρωση ανωτέρω Ενταλμάτων

-Συναλλασσόμενοι-Οφειλέτες

-Τύποι Χρηματικών Καταλόγων

-Βεβαίωση Χρηματικών Καταλόγων

-Βεβαίωση Καθυστερηματικών Χρηματικών Καταλόγων

-Μερική Διαγραφή Βεβαιωθέντων Καταλόγων

-Βεβαίωση Οικοθέν

-Έκδοση Γραμματίων Είσπραξης τακτοποιητέων εισπράξεων

-Εξόφληση Γραμματίων Είσπραξης τακτοποιητέων εισπράξεων

-Έκδοση Γραμματίων Είσπραξης μη τακτοποιητέων εισπράξεων

-Εξόφληση Γραμματίων Είσπραξης μη τακτοποιητέων εισπράξεων

  • ΕΛΕΓΧΟΙ

-Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Λογιστικής

-Λογιστικό Σχέδιο Δημόσιας Λογιστικής

-Αρχικός Προϋπολογισμός και Αναμορφώσεις του σε Κωδικούς Δημόσιας Λογιστικής

-Εκθέσεις Ανάληψης Δαπάνης σε Κωδικούς Δημόσιας Λογιστικής

-Ισολογισμός προηγούμενης χρήσης

-Διαχωρισμός Παραστατικών-Ενταλμάτων-Κρατήσεων σε επιμέρους κατηγορίες

-Επανέλεγχος Ενταλμάτων Πληρωμής Δαπανών και Μισθοδοσίας από Απλογραφικό σε Διπλογραφικό

-Επανέλεγχος Γραμματίων Είσπραξης από Απλογραφικό σε Διπλογραφικό

-Διαχωρισμός Κ.Α.Ε. 413 σε επιμέρους κωδικούς Γενικής Λογιστικής

-Ολοκλήρωση Έργων ή όχι (από Τεχνικές Υπηρεσίες)

-Παρακράτηση-Απόδοση Κρατήσεων

-Υπερβάσεις Ε.Α.Δ. με Προϋπολογισμό και Ενταλματοποιημένα με Ε.Α.Δ.

-Έξοδα με Καθολικό Εξόδων

-Ενταλματοποιημένα με Ημερολόγιο Ενταλμάτων

-Βεβαιωμένα Έσοδα με Καθολικό Εσόδων

-Εισπραχθέντα Έσοδα με Καθολικό Εσόδων

-Γραμμάτιο Είσπραξης με Ημερολόγιο Γραμματίων

-Απόδοση ή μη πάγιας προκαταβολής

-Απόδοση ή μη υπολόγων Ενταλμάτων Προπληρωμής

  • ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

-Μητρώο Παγίων με Γενική Λογιστική (εξαίρεση τα Leasing)

-Αποσβέσεις Παγίων σε Μητρώο Παγίων και Γενική Λογιστική

-«Καθάρισμα» Εξόδων από Πάγια

-Extrait Τραπεζών

-Ταμειακά Διαθέσιμα

-Αξιόγραφα (επιταγές)

-Δάνεια

-Υπόλοιπα Κρατήσεων προς απόδοση τη νέα χρονιά

-Κληροδοτήματα

-Ισοζύγια Λογαριασμών Παγίων-Εσόδων-Εξόδων-Ενεργητικού-Παθητικού

  • ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ

-Απογραφή Αποθηκών-Αναλωσίμων

-Επιχορηγήσεις Παγίων

-Διάκριση Τοκοχρεολυσίων

-Μεταβατικοί Λογαριασμοί

-Αποτίμηση Συμμετοχών

-Αποσβέσεις Δωρεών Παγίων

-Αποσβέσεις Ακίνητης Περιουσίας Κληροδοτημάτων

-Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων Παγίων

-Εγγυητικές Επιστολές Προμηθευτών (καλής εκτέλεσης και συμμετοχής σε διαγωνισμούς)

-Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων

-Εκτύπωση Ισοζυγίου θεωρημένου

-Διαδικασίες ανάθεσης ελέγχου οικονομικών καταστάσεων σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και παροχή διευκρινήσεων κατά το χρόνο ελέγχου αυτών.  

Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51052
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δαπανών
Γραφείο Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος