Γραφείο Ελέγχου Δόμησης & Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

α)   Αρμοδιότητες του γραφείου είναι η διενέργεια όλων των ελέγχων και διοικητικών πράξεων ήτοι:

 • Απόφαση σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής Αρχ/νικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ)
 • Απόφαση συγκρότησης επιτροπής για χορήγηση αδειών περίφραξης σε απόσταση 500 μέτρων από ακτή ή λίμνη
 • Παράταση προθεσμίας πέραν των εννέα μηνών, που ορίζει το π.δ. 13.7.1993 περί «Τρόπου έκδοσης αδειών και ελέγχου των ανεγειρόμενων οικοδομών», για την επιστροφή του φακέλου οικοδομικής άδειας στον ιδιοκτήτη κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης από την Υπηρεσία και εφόσον η καθυστέρηση χορήγησης οικοδομικής άδειας οφείλεται σε ανώτερη βία για τους ενδιαφερόμενους ή σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή άλλων Υπηρεσιών.
 • Παράταση ισχύος της οικοδομικής άδειας για όσο διάστημα δεν έχουν διακοπεί οι οικοδομικές εργασίες με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.
 • Συγκρότηση τετραμελούς Επιτροπής για την εκδίκαση ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας.
 1. Αρμοδιότητες που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων:
 • Το β.δ. 19/21.2.1938 «Περί αναθεωρήσεως του από 13.6.1924 διατάγματος «Περί καθορισμού των εις τους ιδιώτες μηχανικούς κλπ. Αμοιβών, όπως τροποποιήθηκε με το β.δ. 241/1961. Ισχύει μόνο ως προς τις αμοιβές των μεταλλειολόγων και χημιοτεχνικών εργασιών, τις κυρίως μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες και τις αμοιβές για προκατασκευασμένα κτίρια. Επίσης και για ότι δεν προβλέπεται από το π.δ. 696/1974.
 • Το β.δ. 30.5.1956 «Τρόπος καταβολής αμοιβής μηχανικών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 99/1981
 • Τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή των τιμών ζωνών (ΤΥΖ) για την σύνταξη του προϋπολογισμού προς έκδοση οικοδομικών αδειών, υπολογισμό αυθαιρέτων.
 • Το ν. 622/1977 «Περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια των εκδόσεων οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων, τελών κλπ.
 • Το π.δ. 696/1974 «Περί αμοιβών μηχανικών δια την σύνταξη μελετών, επίβλεψης, παραλαβή κλπ.
 • Το π.δ. 242/1984 «Είσπραξη από το ΤΕΕ της αμοιβής επίβλεψης και απόδοσης στους δικαιούχους.
 • Την απόφαση 1108283/383/Γ 0013 «Καθορισμός των στοιχείων του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών καθώς και προσδιορισμού του ελαχίστου ποσού των ακαθαρίστων εσόδων.
 • Την απόφαση 81304/6038/1989 «Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων»
 1. Απόφαση εξαίρεσης ή όχι από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. 16 του ν. 1337/1983
 2. Απόφαση για τη μετατροπή του επιβληθέντος σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει δηλωθεί με το ν. 1337/1983 και έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης, προστίμου διατήρησης σε εφάπαξ πρόστιμο παρ. 2 της απόφασης 23188/3628/1935.
 3. Συμπληρωματική απόφαση, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση κτίσματος, (σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθ. 9) με την οποία το επιβληθέν πρόστιμο διατήρησης της περιπτ. Β της παρ. 2 του αρθ. 17 του ν. 1337/1983, μπορεί να μετατραπεί σε πρόστιμο εφάπαξ.
 4. Αρμοδιότητες που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων:
 • Τα αρθ-1, αρθ-2, αρθ-3 και αρθ-4 του α.ν. 410/1968 «Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών.
 • Το π.δ. 3/8.9.1983 «Τρόπος και διαδικασία εκτίμησης της αξίας των αυθαιρέτων κατασκευών και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών».
 • Το π.δ. 3/8.9.1983 «Προσδιορισμός της ειδικής εισφοράς αυθαιρέτου και σχετικές διαδικασίες.
 • Την αποφ-20435/613/1985 «Δικαιολογητικά για την χορήγηση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθ.-8 του ν. 1512/1985.
 • Την αποφ-23187/3627/1985 «Τρόπος διαδικασία και δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας αυθαιρέτων κτισμάτων της παρ. 5 του αρθ-16 του ν. 1337/1983
 • Την αποφ-23/188/3628/1985 «Διαδικασία για την μετατροπή του προστίμου διατήρησης σε πρόστιμο εφάπαξ.
 • Την αποφ-39869/7379/1985 «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνδεση κτισμάτων ή κατασκευών του αρθ-9 του ν. 1512/1985 με δίκτυα ΔΕΗ και Υδρευσης.
 • Το αρθ-22 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός»
 • Την αποφ-38106/1989 «Σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας αυθαιρέτων κτισμάτων δηλωθέντων με τις διατάξεις του ν. 1849/1989.
 1. Την αποφ-86423/198591/5.6.1995 «Μετατροπή προστίμου διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών που εξαιρούνται της κατεδάφισης, εφόσον πρόκειται για μικρές παραβάσεις σε πρόστιμο εφάπαξ».
 2. Αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών
 3. Θεωρήσεις οικοδομικών αδειών για την ισχύ της
 4. Βεβαιώσεις καταλληλότητας χώρων
 5. Βεβαιώσεις για κτίσματα προϋφιστάμενα του έτους 1955
 6. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
 7. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για εγκατάσταση φ/β σταθμών
 8. Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3843/10 «περί ημιυπαιθρίων χώρων»
Διεύθυνση: 
Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51087
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Πολεοδομίας
Γραφείο Ελέγχου Δόμησης & Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών