Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Τεχνικών Έργων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
 • Συνεργασία με τα Τμήματα των Διευθύνσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για ζητήματα προσωπικού, δαπανών, εσόδων και προμηθειών της Διεύθυνσης.
 • Συγκέντρωση υλικού και τήρηση τεχνικού, φυσικού αρχείου (πχ. σε φακέλους) έργων της Διεύθυνσης, σε τρία επίπεδα:

-Προγραμματιζόμενα έργα

-Υπό εκτέλεση έργα

-Αποπερατωθέντα

 • Στο αρχείο περιλαμβάνονται κάθε φύσης έγγραφα, έντυπα, αλληλογραφία, παραστατικά, μελέτες, σχέδια, κλπ. που προγραμματίζει, εκτελεί ή έχει αποπερατώσει η Διεύθυνση .
 • Τήρηση τεχνικής βιβλιοθήκης και αρχείου τεχνικής νομοθεσίας.
 • Τήρηση τεχνικού πληροφοριακού αρχείου έργων της Διεύθυνσης. Στο αρχείο τηρούνται κάθε είδους ποσοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων που προγραμματίζονται, εκτελούνται ή έχουν αποπερατωθεί (πχ. στοιχεία ταυτότητας έργου, στοιχεία μελετητών/αναδόχων, βασικά μεγέθη του έργου, χρονοδιαγράμματα, φάσεις/στάδια εκτέλεσης, αναλώσεις υλικών, αναλώσεις μηχανικού εξοπλισμού, αναλώσεις ανθρωπίνου δυναμικού, κλπ.) με τα αντίστοιχα παραστατικά/έντυπα (πχ Δελτία Προόδου εργασιών, πιστοποιήσεις, πληρωμές εργολάβων, δελτία εργασίας προσωπικού, δελτία αγοράς υλικών, κλπ.)      
 • Τήρηση αρχείου προγραμμάτων έργων της Διεύθυνσης.
 • Τήρηση αρχείου διατιθέμενων τεχνικών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης και κατανομής τους στις επί μέρους δραστηριότητες και έργα της Διεύθυνσης.
 • Εξαγωγή περιοδικών στατιστικών καταστάσεων που αφορούν την εκτέλεση των έργων καθώς και την αξιοποίηση των διατιθέμενων τεχνικών μέσων και του τεχνικού προσωπικού.
 • Παροχή γενικών πληροφοριών προς τους πολίτες για τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης
 • Παροχή γραμματειακών υπηρεσιών στη Διεύθυνση και στον προϊστάμενο αυτής (πρωτοκόλληση/διεκπεραίωση εισερχομένων/εξερχομένων εγγράφων), τήρηση αρχείων εγγράφων, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή κειμένων, αναπαραγωγή σχεδίων, παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες, κλπ.)
 • Χειρισμός του μηχανογραφικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την αποδοτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Τμήματος.
Διεύθυνση: 
Κραββαρίτη 3
Τηλέφωνο: 
22310-66421
22310-67055
Φαξ: 
22310-22465
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Μεταφορών
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Τεχνικών Έργων