Γραφείο Πληροφοριών

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
  • Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά αυτεπαγγέλτως και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
  • Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παραβόλων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).
  • Είναι αρμόδιο για την διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και  ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), που δεν απαιτούν συμβολαιογραφικό έγγραφο  όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3853/2010 ΚΥΑ με αρ. Κ1-802/23-3-2011 (ΦΕΚ 470/Β) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Διεύθυνση: 
Λεωνίδου 9-11
Τηλέφωνο: 
22313-50012
22313-50019
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Γραφείο Πληροφοριών