Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
 • Συγκρότηση επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακινήτωναρθ-1 π.δ. 5/1986
 • Συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση της αξίας των συνεισφερόμενων σε αστικό αναδασμό ακινήτων.
 • Απόφαση, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του αρθ-6 για σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που έχει σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΓΠΣ, των ΣΧΟΟΑΠ και των ΖΟΕ του νομού ή πενταμελούς επιτροπής πολεοδομικού σχεδιασμού.
 • Απόφαση σύστασης νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΓΠΣ το οποίο περιλαμβάνει πρώτης βαθμίδας οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με συνολικό πληθυσμό άνω των 20000 κατοίκων και καθορισμό της έδρας του και της επωνυμίας του.
 • Απόφαση συγκρότησης εκτελεστικής επιτροπής για την διοίκηση των ΝΠΔΔ των παρ. 1 και 2 του αρθ-6 του ν. 2508/1997
 • Καθορισμός υψομετρικής θέσης οδών, πλατειών κλπ. Κοινοχρήστων χώρων προς εφαρμογή των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων
 • Προσωρινή αναστολή εφαρμογής εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε περιπτωση αμφιβολιών, που οφείλονται ή σε ατελή εφαρμογή αυτού ή σε ελλείψεις του τοπογραφικού χάρτη ή σε διαφορές μεταξύ του σχεδίου και της επί του εδάφους πραγματικής κατάστασης
 • Διόρθωση ρυμοτομικού σχεδίου λόγω διαφορών που παρουσιάζονται μεταξύ αυτού και του σχεδίου που έχει εφαρμοσθεί στο έδαφος
 • Απόφαση περί του σύννομου της μεταβίβασης της κυριότητας γηπέδων επί των οποίων ο ιδιοκτήτης σχημάτισε ή αναγνώρισε ή επιδιώκει το σχηματισμό κοινοχρήστων χώρων
 • Απόφαση χαρακτηρισμού οδού ως προϋφιστάμενης του 1923
 • Η σύνταξη των Πράξεων Αναλογισμού – αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7.1923
 • Απόφαση περί της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ της «κτηματικής ομάδας» τακτοποιηθέντος ή εκ προσκυρώσεως οικοπέδου και η κρίση των συναφών κατ αυτής ενστάσεων
 • Απόφαση με την οποία ορίζεται η κατάρτιση τοπογραφικών ή άλλων διαγραμμάτων και μετρήσεων που χρειάζονται για πολεοδομικά ζητήματα με δαπάνη και φροντίδα των ενδιαφερομένων
 • Απόφαση για επίλυση αμφιβολιών ως προς τη ρύση και την έκταση των υποχρεώσεων κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 17.7.1923
 • Έγκριση του απολογισμού των υπό του Δημοσίου, των Δήμων ή Κοινοτήτων προκαταβαλλομένων δαπανών για λογαριασμό και σε βάρος των υπόχρεων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους ή την εκτέλεση σχετικών έργων, καθώς και ο καταλογισμός που αναλογεί στον καθένα από αυτούς.
 • Απόφαση με την οποία αναγνωρίζεται το επείγον της πράξης αναλογισμού όταν την εφαρμογή του σχεδίου δεν επισπεύδει το Δημόσιο.
 • Έγκριση διορθωτικής πράξης για καταχώρηση στη μερίδα των ιδιοκτητών εκείνων των ιδιοκτησιών που οι πράξεις εφαρμογής αναγράφονται με ελλειπή στοιχεία ή με την ένδειξη άγνωστος. Η επιμέλεια μεταγραφής ή καταχώρησης των πράξεων εφαρμογής του άρθ-12 του ν. 1337/1983 σε Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο.
 • Απόφαση με την οποία είναι δυνατόν να ορίζεται πλάτος κοινοχρήστου χώρου μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο από τις παρ 1 και παρ 2 του αρθ-6 του π.δ. 24.4.1985
 • Απόφαση για επιβολή στις ιδιοκτησίες, που περιλαμβάνονται στην περιοχή εντός των ορίων του οικισμού της τμηματικής πολεοδομικής ρύθμισης, η υποχρέωση συμμετοχής με εισφορά σε γη και σε χρήμα
Διεύθυνση: 
Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51060
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Πολεοδομίας
Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών