Γραφείο Προμηθειών

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Το Γραφείο Προμηθειών έχει ως γενικό αντικείμενο την τήρηση των σχετικών διαδικασιών και την προμήθεια κάθε είδους υλικών που είναι αναγκαία για τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

    Σε σχέση με το αντικείμενο αυτό οι αρμοδιότητες του Γραφείου Προμηθειών συνοψίζονται στα εξής:

 • Συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, για την ετοιμασία των Ετήσιων και γενικά Περιοδικών Προγραμμάτων Προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316/05).
 • Μέριμνα για τη διανομή των εγκεκριμένων προγραμμάτων προμηθειών και υπηρεσιών στις επιμέρους ενότητες.                                                                                                                                                                                                                               
 • Ετοιμασία και εισήγηση του προγράμματος Προμηθειών του Δήμου που θα προωθηθεί με βάση τη νομοθεσία περί ενιαίων Κρατικών Προμηθειών.
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος αυτού και περιοδική ενημέρωση των Διευθύνσεων των υπηρεσιών του Δήμου ανάλογα.
 • Μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών συγκέντρωσης των αιτήσεων εκδήλωσης αναγκών προμήθειας ειδών και υπηρεσιών από τις επιμέρους διοικητικές ενότητες του Δήμου.
 • Τήρηση των διαδικασιών για την έγκριση της σκοπιμότητας κάθε προμήθειας και υπηρεσίας και των διαδικασιών για την κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών (πλην εκείνων που έχουν περιληφθεί στο Ενιαίο Πρόγραμμα Κρατικών Προμηθειών) σε συγκεκριμένους προμηθευτές (Διακηρύξεις, μέριμνα για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα του Δήμου, διαγωνισμοί, λήψη προσφορών, αξιολόγηση προσφορών, παραγγελίες ειδών κλπ). Γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας και υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Μέριμνα για τη σύσταση και υποστήριξη της λειτουργίας Επιτροπών, που συστήνονται για την κατάρτιση προδιαγραφών, τη διενέργεια διαγωνισμών, τη λήψη και αξιολόγηση των προσφορών, την παραλαβή των παραγγελμένων ειδών (ποσοτική/ποιοτική/εν λειτουργία παραλαβή/οριστική παραλαβή).
 • Ετοιμασία περιοδικών απολογισμών προγραμμάτων προμηθειών και υπηρεσιών ή απολογισμών κατά περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.
 • Διενέργεια ερευνών αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας και υπηρεσιών.
 • Τήρηση συγκεκριμένων πληροφοριακών αρχείων και εγγράφων προμηθειών και υπηρεσιών (Αρχείο προμηθευμένων ειδών, Αρχείο Προμηθευτών, Αρχείο Φακέλων Προμηθειών κλπ) με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τις άλλες διοικητικές μονάδες του Δήμου για την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη εξειδικευμένων προμηθειών και υπηρεσιών. 
 • Εισήγηση για την εκποίηση ή καταστροφή άχρηστων υλικών και τη διαγραφή υλικών που καταστρέφονται ή χάνονται λόγω ανωτέρας βίας κλπ.
 • Συγκέντρωση, έλεγχος των αποδεικτικών παραλαβής και ενημέρωση του Γραφείου Λογιστηρίου για την αντίστοιχη έκδοση ενταλμάτων πληρωμής
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51046
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης
Γραφείο Προμηθειών