Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

  • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
  • Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών  σε συνεργασία  με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας – Εθελοντισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
  • Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.
  • Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
  • Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών.
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Παιδικής Μέριμνας
Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων