Γραφείο Σχεδιασμού & Εποπτείας Ανακύκλωσης

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

Προγραμματίζει, παρακολουθεί και συντονίζει  όλα τα θέματα ανακύκλωσης για όλα τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων ( ειδών συσκευασίας μπαταριών, ΑΗΗΕ, ελαστικών, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, ορυκτελαίων και όποιων άλλων θεσμοθετηθούν στο μέλλον) του  Καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων.

Ειδικότερα:

  • Για το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ειδών συσκευασίας   επιμελείται για την τοποθέτηση ή την αλλαγή της θέσης των κάδων ανακύκλωσης.
  • Προγραμματίζει, παρακολουθεί και συντονίζει  τα δρομολόγια των αυτοκινήτων αποκομιδής των κάδων και ελέγχει την σωστή τήρηση αυτών.
  • Προγραμματίζει καμπάνιες ευαισθητοποίησης των δημοτών για τη συμμετοχή τους στην ανακύκλωση
  • Προγραμματίζει, παρακολουθεί και συντονίζει  και τα υπόλοιπα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων (ΑΗΗΕ,φορητών ηλεκτρικών συσκευών κ.λ.π.)
  • Επιμελείται σε συνεργασία με τα Συλλογικά Συστήματα  Εναλλακτικής Διαχείρισης την τοποθέτηση ή την οργάνωση σημείων συλλογής των εν λόγω αποβλήτων.
  • Φροντίζει πάλι με την συνεργασία με τα Συλλογικά Συστήματα  Εναλλακτικής Διαχείρισης για την έγκαιρη αποκομιδή τους.
  • Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους
  • Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής των ανακυκλούμενων υλικών.
  • Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης   των ανακυκλούμενων υλικών
Διεύθυνση: 
Κραββαρίτου 3
Τηλέφωνο: 
22310-48108
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Συντ. Οχημάτων & Μηχ. Έργου
Γραφείο Σχεδιασμού & Εποπτείας Ανακύκλωσης