Προϊστάμενος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Συντονίζει τις υπηρεσιακές ανάγκες των γραφείων του τμήματος και εισηγείται στη Δημοτική Αρχή κάθε θέμα που αφορά το τμήμα.
  • Επιβλέπει το προσωπικό και εισηγείται την τοποθέτησή του ανάλογα με τις ανάγκες των  υπηρεσιών για την καλύτερη λειτουργία του Δήμου.
  • Μελετά τους νόμους, εγκυκλίους και λοιπές διαταγές και φροντίζει για την εφαρμογή τους.
  • Καταρτίζει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τους Διευθυντές και Προϊσταμένους όλων των υπηρεσιών και εισηγείται τις τροποποιήσεις και τις εφαρμογές αυτού στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  • Εφαρμόζει τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και τις διατάξεις Πειθαρχικού Δικαίου και ελέγχει μονογράφοντας όλες τις αποφάσεις που αφορούν την πρόσληψη, απόλυση, συνταξιοδότηση και γενικά μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού.
  • Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των γραφείων και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των Υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση τόσο των δημοτών όσο και των εργαζόμενων του Δήμου
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51027
Φαξ: 
22313-51027
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Προϊστάμενος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού