Προϊστάμενος Τμήματος Αθλητισμού

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Συντονίζει όλες τις ασκούμενες από το τμήμα υπηρεσιακές δραστηριότητες
  • Παρέχει υπηρεσιακές πληροφορίες προς τις αρχές και τους ενδιαφερόμενους
  • Παρακολουθεί τις πιστώσεις, που διατίθενται για τις δραστηριότητες του τμήματός του
  • Είναι άμεσα υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας
  • Εισηγείται στον Προϊστάμενο Δ/νσης την πρόβλεψη εσόδων – εξόδων  καθώς και τον προγραμματισμό των ετήσιων τακτικών και έκτακτων δράσεων του τμήματός του
  • Επιμελείται  την   παραχώρησης χρήσης  αθλητικών εγκαταστάσεων στους συλλόγους.
  • Εισηγείται  σε συνεργασία  με τα συναρμόδια τμήματα την  ετήσια και περιοδική συντήρηση  του συνόλου  των αθλητικών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού αυτών.
  • Τοποθετεί το προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες της Δ/νσης
Διεύθυνση: 
Φιλίας 1
Τηλέφωνο: 
22310-67413
Φαξ: 
22310-67413
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Αθλητισμού
Προϊστάμενος Τμήματος Αθλητισμού