Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Συντ. Οχημάτων & Μηχ. Έργου

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Προΐσταται του τμήματος δίνοντας τις απαιτούμενες κατευθύνσεις και εντολές των οποίων ελέγχει την εφαρμογή
  • Εισηγείται και επιμελείται τη στελέχωση του τμήματος με το απαραίτητο και κατάλληλο προσωπικό και την κατανομή αυτού .
  • Συντάσσει και υποβάλλει τις μελέτες αρμοδιότητας του τμήματός του
  • Τηρεί το βιβλίο όλου του προσωπικού του Τμήματος και σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των γραφείων προγραμματίζει τις κανονικές άδειες, ενημερώνεται για τις άδειες ασθενείας και τηρεί βιβλίο εισόδου και εξόδου του προσωπικού. 
  • Υλοποιεί προγράμματα ευαισθητοποίησης των  δημοτών.
Διεύθυνση: 
Κύπρου 36Β
Τηλέφωνο: 
22310-22202
22310-37887
Φαξ: 
22310-44750
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Συντ. Οχημάτων & Μηχ. Έργου
Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Συντ. Οχημάτων & Μηχ. Έργου