Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας - Σχολικών Επιτροπών

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Συντονίζει όλες τις ασκούμενες από το τμήμα υπηρεσιακές δραστηριότητες
  • Παρέχει υπηρεσιακές πληροφορίες προς τις αρχές και τους ενδιαφερόμενους
  • Είναι άμεσα υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας
  • Είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του τμήματός του
  • Εισηγείται στον Προϊστάμενο Δ/νσης την πρόβλεψη δαπανών καθώς και τον προγραμματισμό των ετήσιων τακτικών και έκτακτων δράσεων του τμήματός του και παρακολουθεί τις πιστώσεις, που διατίθενται για τις δραστηριότητες του τμήματός.
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Παιδείας - Σχολικών Επιτροπών
Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας - Σχολικών Επιτροπών