Προϊστάμενος Τμήματος Παιδικής Μέριμνας

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Συντονίζει όλες τις ασκούμενες στο τμήμα υπηρεσιακές δραστηριότητες των υπηρετούντων υπαλλήλων.
  • Παρέχει υπηρεσιακές πληροφορίες προς τις αρχές και τους ενδιαφερόμενους πολίτες.
  • Είναι άμεσα υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας που αφορά βεβαιώσεις εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς, οι οποίες ζητούνται από γονείς για να τους καταβληθεί οικογενειακό επίδομα από τον Ο.Α.Ε.Δ.
  • Οργανώνει κατά διαστήματα συναντήσεις με το προσωπικό του τμήματος για την επίλυση προβλημάτων λειτουργικών και παιδαγωγικών.
  • Οργανώνει σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό εκδηλώσεις παιδαγωγικού ενδιαφέροντος για το προσωπικό και τους γονείς και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος για τα παιδιά.
  • Είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία των Σταθμών.
  • Εισηγείται στον προϊστάμενο Δ/νσης κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία, το προσωπικό, τους γονείς και την υλικοτεχνική υποδομή των Σταθμών όπως:

α) Τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού που είναι αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του.
β) Το παιδαγωγικό υλικό και τον πάσης φύσεως εξοπλισμό.
γ) Τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων.
δ) Την επιμόρφωση του προσωπικού.

  • Επιβλέπει την τήρηση όλων των απαραίτητων βιβλίων στα γραφεία των Σταθμών.
  • Εποπτεύει όλο το προσωπικό των γραφείων των Σταθμών.
  • Είναι υπεύθυνος για τις αιτήσεις εγγραφής – διαγραφής – μετεγγραφής των νηπίων στους Σταθμούς οι οποίες θα εγκρίνονται από τον προϊστάμενο Δ/νσης.
Διεύθυνση: 
Σταυρός
Τηλέφωνο: 
22310-61705
Φαξ: 
22310-61705
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Παιδικής Μέριμνας
Προϊστάμενος Τμήματος Παιδικής Μέριμνας