Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Προΐσταται του τμήματος δίνοντας τις απαιτούμενες κατευθύνσεις και εντολές των οποίων ελέγχει την εφαρμογή
  • Εισηγείται και επιμελείται τη στελέχωση του τμήματος με το απαραίτητο και κατάλληλο προσωπικό και την κατανομή αυτού .
  • Συντάσσει και υποβάλλει τις μελέτες αρμοδιότητας του τμήματός του
  • Τηρεί το βιβλίο όλου του προσωπικού του Τμήματος και σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των γραφείων προγραμματίζει τις κανονικές άδειες, ενημερώνεται για τις άδειες ασθενείας και τηρεί βιβλίο εισόδου και εξόδου του προσωπικού. 
Διεύθυνση: 
Αδάνων & Αρναουτέλη
Τηλέφωνο: 
22310-33656
Φαξ: 
22310-33656
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης