Προϊστάμενος Τμήματος Υγείας Πρόνοιας

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Ευθύνεται για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία και εκτέλεση εργασιών κάθε γραφείου και προβαίνει σε κάθε ενέργεια που προωθεί την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
  • Μετά από συνεργασία με τους υπεύθυνους των γραφείων, εισηγείται στους ανωτέρους τα προγράμματα δράσης με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς εσόδων-εξόδων.
  • Συντονίζει τις δραστηριότητες του κάθε γραφείου, ώστε να υλοποιούνται αποτελεσματικά τα διάφορα προγράμματα.
  • Μεριμνά για την ουσιαστική επίτευξη του σκοπού των γραφείων εποπτεύοντας την καλή λειτουργία τους.
  • Μεριμνά για την αξιολόγηση, την ανάπτυξη και αξιοποίηση των γνώσεων των ικανοτήτων και εμπειριών των υπαλλήλων της υπηρεσίας καθώς και τη διαμόρφωση κλίματος καλών εργασιακών σχέσεων.
  • Εποπτεύει και έχει ευθύνη για την καλή λειτουργία των προγραμμάτων που εξελίσσονται.
  • Τοποθετεί το προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες της Δ/νσης.
Διεύθυνση: 
Ομήρου & Αντιγόνης
Τηλέφωνο: 
22310-22611
Φαξ: 
22310-22611
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Υγείας Πρόνοιας
Προϊστάμενος Τμήματος Υγείας Πρόνοιας