Τεχνίτες Τμήματος Οδοποιίας & Αγγ. Έργων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

-

Διεύθυνση: 
Κύπρου 36Β
Τηλέφωνο: 
22310-37887
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Οδοποιίας & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Τεχνίτες