Τεχνίτες (Υδραυλικοί) Ηλεκτρ/γικών Έργων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

-

Διεύθυνση: 
Κύπρου 36Β
Τηλέφωνο: 
22310-34444
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Ηλεκτρ/γικών Έργων - Συντήρησης - Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας
Τεχνίτες (Υδραυλικοί)