Τμήμα Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Το τμήμα έχει σαν αντικείμενο την μελέτη και εκτέλεση κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων - σχολείων και εγκαταστάσεων), καθώς και έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, μνημεία, κλπ) και αναλυτικότερα:

 • Συνεργάζεται με την Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση κτιριακών έργων και υπαιθρίων χώρων.
 • Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμό των δημοτικών κτιρίων και σχολείων, του περιβάλλοντος χώρου αυτών, της διαμόρφωσης πλατειών, πεζοδρόμων, παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων κλπ, και εν γένει των ελεύθερων χώρων του Δήμου.  
 • Συνεργάζεται με τα τμήματα Οδοποιίας-υδραυλικών-εγγειοβελτιωτικών έργων,  ηλεκτρομηχανολογικών έργων καθώς και με την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας για την αρτιότερη εκπόνηση των μελετών.
 • Συντάσσει τεύχη δημοπράτησης, ειδικές προδιαγραφές και χρονικό προγραμματισμό εκτελέσεως έργων ή μελετών.
 • Επιμελείται της συμπληρώσεως των φακέλων, εκδόσεως οικοδομικών αδειών, όπου απαιτείται, των έργων που εκτελούνται με εργολαβία ή αυτεπιστασία.
 • Καταρτίζει τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υλικών ή ειδών αρμοδιότητας του τμήματος.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.
 • Επιβλέπει και διεκπεραιώνει κάθε διαδικασία που αφορά την εκτέλεση έργων, όπως η οργάνωση συνεργείου, η εγκατάσταση του εργολάβου, ο έλεγχος της σωστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης για την ποιοτικά καλή και σύμφωνα με τη μελέτη εκτέλεση των έργων, η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών, ο έλεγχος των επιμετρήσεων, ο έλεγχος των πιστοποιήσεων εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους, η έγκαιρη σύνταξη και εισήγηση για έγκριση Ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών, η εφαρμογή του Νόμου περί αναπροσαρμογής των τιμών και των σχετικών με το Νόμο τούτο εγκυκλίων και οδηγιών, η επίλυση διαφορών με τους εργολάβους, η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας των δειγματοληπτικών ελέγχων για την ποιότητα σκυροδέματος ή χάλυβα, η σύνταξη απολογισμού έργων με αυτεπιστασία κατά τις κείμενες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοτικών έργων.
 • Τηρεί τους φακέλους έργων με όλα τα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εκτέλεσης δημοτικών και κοινοτικών έργων.
 • Επιβλέπει την σύνταξη μελετών αρχιτεκτονικών, στατικών, εξοπλισμού ή διαμόρφωσης αθλητικών και κοινόχρηστων χώρων, όταν αυτές εκπονούνται από τρίτους.
 • Παρακολουθεί τις πιστώσεις που διατίθενται για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων ή μελετών.
 • Ενημερώνει το αρχείο των σχεδίων για τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις κατά την κατασκευή.
 • Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
 • Ενημερώνει την Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.
 • Χειρίζεται τον μηχανογραφικό εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την αποδοτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Τμήματος.
Διεύθυνση: 
Κραββαρίτη 3
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων