ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017"

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Τετ, 09/11/2016 - 13:45 έως Τετ, 23/11/2016 - 09:00
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
64614
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 09/11/2016
Αριθμός Μελέτης: 
14/2016
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
7ΚΥΓΩΛΚ-6Σ2
Είδος Προκήρυξης: 
Περίληψη: 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις: του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010, του Ν.3861/2010 και του N. 4013/2011, συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017», προϋπολογιζόμενης δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€) όπως αποτυπώνεται στα κατωτέρω συνημμένα έγγραφα:

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi.pdf445.41 KB
PDF icon meleti.pdf578.87 KB
PDF icon perilipsi_diakiryxis.pdf183.25 KB