Ιατρική Παρακολούθηση των νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαμιέων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Τρί, 27/09/2016 - 10:30 έως Δευ, 10/10/2016 - 12:00
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
54320
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευ, 26/09/2016
Περίληψη: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
2. τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 209 και της παρ.1 του άρθρου 273 του Ν.3463/2006 ( κύρωση του “Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006),
3. τις  διατάξεις των παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008,
4. τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια,
5. την  αρ.35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
6. την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου   22 του Ν.3536/2007,
7.  τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ 28/1980,
8.  το αρ. ΦΕΚ 645//Β/1997 “ προϋποθέσεις  ίδρυσης και λειτουργίας  Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Απασχόλησης ,
9.  το αρ. ΦΕΚ 1519/Β/2002 “ προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας”, άρθρο 6  “ περί προσωπικού”, και άρθρου 7 “καθήκοντα προσωπικού”,
10.το ΦΕΚ 497/Β/2002 “Πρότυπος Κανονισμός  Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών”, άρθρο 13 “Ιατρική Παρακολούθηση”,
11.το άρθρο 13 του Κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών Δημου Λαμιέων,
12.την παρ.3 του άρθρου 62 ( τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ) του Ν.3842/2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις ( ΦΕΚ 58/Α/2010),
13.την με αρ. πρωτ.3070-11/07/2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής Ζωής” ( Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε.),
14.τους οριστικούς πίνακες επιλέξιμων δομών στους οποίους έχει συμπεριληφθεί ο Δήμος Λαμιέων στο πρόγραμμα δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” 2016-2017 ( Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε.),
15.την ανάγκη για ιατρική παρακολούθηση των νηπίων που φοιτούν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαμιέων,

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι προτίθεται να αναθέσει σε έναν (1) Παιδίατρο την υπηρεσία “Ιατρική Παρακολούθηση των νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαμιέων” για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης  και μέχρι την 30/07/2017 σύμφωνα με τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τυπικά προσόντα :

 • Πτυχίο ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 • Ειδικότητα Παιδιάτρου και
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του παιδιάτρου.

Υποχρεώσεις Παιδιάτρου

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου αφορούν στην ιατρική παρακολούθηση της υγείας των παιδιών και την τήρηση φακέλου υγείας αυτών και ειδικότερα:

 1. Ο Παιδίατρος των Παιδικών Σταθμών επισκέπτεται το σταθμό σε τακτά διαστήματα όπως ορίζει η σύμβαση και καλείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 2. υποβάλλει κατά διαστήματα και κατ΄ ελάχιστο μία φορά τον μήνα σε ιατρική εξέταση όλα τα παιδιά και παρακολουθεί τη ψυχοσωματική και διανοητική τους ανάπτυξη. Σε συνεργασία με τους γονείς παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των εμβολιασμών και εξετάζει έκτακτα περιστατικά μετά από υπόδειξη των διδασκόντων.
 3. τηρεί καρτέλες παρακολούθησης υγείας των παιδιών σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του και υπό το πρίσμα του ιατρικού απορρήτου και για σοβαρά ζητήματα υγείας έρχεται σε επικοινωνία με τους γονείς.
 4. υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την υγιεινή των παιδιών καθώς και την υγειονομική κατάσταση των Παιδικών Σταθμών.
 5. διατηρεί σε κάθε σταθμό φαρμακείο με τα απαραίτητα φάρμακα και σε τακτά διαστήματα ελέγχει την καλή κατάσταση αυτού και των περιεχομένων του.
 6. υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα για την προφύλαξη των παιδιών από λοιμώδη νοσήματα και επιδημίες και αναπτύσσει δραστηριότητες αγωγής υγείας σε συνεργασία με το προσωπικό και τους γονείς.
 7. ελέγχει την υγιεινή και την ασφάλεια των χώρων των παιδικών σταθμών.
 8. καθορίζει σε συνεργασία με την υπεύθυνη εκάστου σταθμού το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα του ημερησίου διαιτολογίου των παιδιών.
 9. εισηγείται την δυνατότητα επιστροφής στο σταθμό παιδιού που απουσίαζε λόγω σοβαρής ασθένειας με βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους γονείς.

Οι ώρες επισκέψεων του παιδιάτρου στους Παιδικούς Σταθμούς θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη λειτουργίας της κάθε δομής προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και η διεξαγωγή του παιδαγωγικού προγράμματος. Ως ώρες και μέρες νοούνται οι ώρες και μέρες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αμοιβής για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών παιδιάτρου στους Παιδικούς Σταθμούς  Δήμου Λαμιέων υπολογίζεται ως εξής

α/α

Είδος παρεχόμενης υπηρεσίας

Ώρες απασχόλησης/μήνα στο σύνολο των παιδικών σταθμών

Σύνολο ωρών απασχόλησης (έως 10 μήνες) στο σύνολο των παιδικών σταθμών

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ωριαίας αποζημίωσης

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

συνολικής αμοιβής

1

Ιατρική παρακολούθηση

παιδιάτρου

               30

Έως  300

15,00 Ευρώ

4.500,00 €

 

Για το συγκεκριμένο είδος υπηρεσίας:

Κριτήριο επιλογής θα είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά.

Η πληρωμή του αναδόχου θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 60.7341.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων για το οικ. έτος 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν την προσφορά τους στο Δημοτικό Κατάστημα (Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού - Λαμία) και συγκεκριμένα:

στο γραφείο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας ενώπιον της Προϊσταμένης της Δ/νσης (κα Βάρσου Π.) και της Προϊσταμένης Τμήματος Παιδικής Μέριμνας (κα Τσιαχρή Α.) την Δευτέρα  10 / 10 /2016, ώρα: 12.00 μμ.             

Μετά τη λήξη  της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών θα ακολουθήσει η αποσφράγιση αυτών.

Ταξινόμηση: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon prosklisi_endiaferontos_paidiatros_2017.doc59.5 KB