Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την κάλυψη των υποστηρικτικών και λοιπών δράσεων της ημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ήμου Λαμιέων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Πέμ, 08/12/2016 - 14:45 έως Δευ, 19/12/2016 - 12:00
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
1312
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρί, 06/12/2016
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΨΓ4ΧΟΕΦΖ-Α1Ξ
Είδος Προκήρυξης: 
Περίληψη: 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση μόνο τιμής, για την
παροχή υπηρεσίας με τίτλο « Παροχή Υπηρεσιών για την κάλυψη των
υποστηρικτικών και λοιπών δράσεων της ημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης ήμου Λαμιέων » διάρκειας 3,5 μηνών , προϋπολογισμού συνολικού
ποσού πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (57.950,00 €) πλέον Φ.Π.Α.
24% σύμφωνα με την από 01-12-2016 μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας.