ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ (διόρθωση εντύπου Οικονομικής Προσφοράς))

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Τρί, 20/06/2017 - 08:45 έως Πέμ, 06/07/2017 - 09:00
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
36884
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 16/06/2017
Είδος Προκήρυξης: 
Περίληψη: 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης
69.936,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.