Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Παρ, 23/06/2017 - 11:30 έως Τετ, 26/07/2017 - 15:00
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
36348
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 14/06/2017
Αριθμός Μελέτης: 
8
Είδος Προκήρυξης: 
Περίληψη: 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την Προμήθεια πλαστικού
χλοοτάπητα γηπέδων Δ.Ε Λαμίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,
ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της
προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 4 του
άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon adam_diakiryxis_promitheias_plas._hloot.pdf741.91 KB