Αρμοδιότητες & Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου,
 2. Ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου,
 3. Προελέγχει τον απολογισμό,
 4. Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
 5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,
 6. Μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,
 7. Εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
 8. Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
 9. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,
 10. Αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
 11. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
 12. Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
 13. Αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
 14. Αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
 15. Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται οι :

A/A Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 Ρούλιας Ιωάννης του Γεωργίου (προφίλ) Πρόεδρος
2 Ραφτοπούλου-Παπασταμάτη Μαρία του Χαραλάμπους (προφίλ) Αντιπρόεδρος
3 Συλεούνης Δημήτριος του Σπυρίδων (προφίλ) Μέλος
4 Σταυρογιάννης Κωνσταντίνος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος
5 Μώρης Δημήτριος του Ευθυμίου (προφίλ) Μέλος
6 Τσακμάκης Δημήτριος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος
7 Τσιτσίας Μάρκος του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος
8 Διαμαντάρας Αλέξανδρος του Αγγέλου (προφίλ) Μέλος
9 Τελώνης Δημήτριος του Σπυρίδων (προφίλ) Μέλος
10 Μητσόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη (προφίλ) Αναπληρωματικό Μέλος
11 Αργύρης Αθανάσιος του Δημητρίου (προφίλ) Αναπληρωματικό Μέλος
12 Αρναούτογλου Θεόδωρος του Λάμπρου (προφίλ) Αναπληρωματικό Μέλος
13 Λάμπρου Γεώργιος του Λάμπρου (προφίλ) Αναπληρωματικό Μέλος
14 Ζαγγανάς Γεώργιος του Χρήστου (προφίλ) Αναπληρωματικό Μέλος