Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Συντ. Οχημάτων & Μηχ. Έργου

Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Συντ. Οχημάτων & Μηχ. Έργου
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Μακρυγιάννη Αγγελική με όνομα πατρός Λάμπρος Τηλ. 22310-31426
Φαξ 22310-22465
makrigianni@lamia-city.gr
[Π]