Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Οδοποιίας & Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Οδοποιίας & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Αποστολόπουλος Παναγιώτης με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-67055
Φαξ 22310-22465
apostolopoulos@lamia-city.gr
[Π]