Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Λαϊκών Αγορών & Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου