Γραφείο Δημοτικής Πινακοθήκης <<Αλέκος Κοντόπουλος>>

Διεύθυνση:
Αινιάνων 6
Τηλέφωνο:
22310-46887
Αρμοδιότητες

Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης «ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ», ήτοι:

  • Επιμελείται της διοργάνωσης περιοδικών εκθέσεων εικαστικών τεχνών, καθώς και εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, κύκλο μαθημάτων κ.λπ.
  • Έχει την ευθύνη της συντήρησης και της ασφαλούς διαφύλαξης των έργων τέχνης.
  • Έχει την ευθύνη της καταγραφής της εικαστικής περιουσίας, τηρεί βιβλίο Μητρώου, στο οποίο καταγράφονται όλα τα έργα τέχνης, καθώς και καρτέλες για κάθε έργο τέχνης που διαθέτει ή που περιέρχεται στη Δημοτική Πινακοθήκη η κυριότητά του.
  • Επιμελείται της φωτογράφησης όλων των έργων, τηρώντας φωτογραφικό αρχείο. Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της Πινακοθήκης και είναι αρμόδιο για την αποδοχή δωρεών έργων τέχνης.
  • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συγκρότηση καλλιτεχνικών επιτροπών, με αντικείμενο τη γνωμοδότηση για αγορά, εκτίμηση δωρεών, ανταλλαγή έργων τέχνης με άλλα μουσεία ή πινακοθήκες, παραχώρηση έργων, χαρακτηρισμό έργων κ.λπ.