Γραφείο Δημοτικού Θεάτρου

Διεύθυνση:
Υψηλάντη 24
Τηλέφωνο:
22310-33325, 22310-32215
Αρμοδιότητες

Το Γραφείο Δημοτικού Θεάτρου:

  • Επιμελείται της κατάρτισης του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου.
  • Μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισης του Κινηματοθεάτρου.
  • Τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο και τον οικείο κανονισμό του Δήμου βιβλία.
  • Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
  • Επιβλέπει το εργαζόμενο στο κινηματοθέατρο προσωπικό και φροντίζει για την τήρηση της ευταξίας, της κοσμιότητας και της καθαριότητας στους χώρους αυτού.
  • Παρακολουθεί και εποπτεύει κάθε εκδήλωση που γίνεται στο Δημοτικό Θέατρο.
  • Εισηγείται την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου σε ιδιώτες για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
  • Υποδεικνύει κάθε μέτρο που θεωρεί αναγκαίο για την αρτιότερη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου.