Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 1 - 10 από 132

Υποδομή για την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων περιοχής Α.Κ.Ε.

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Πέμ, 14/01/2021 - 11:51
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ταχ. Διεύθυνση: Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού, Πόλη: Λαμία, Κωδικός nuts: EL644 Φθιώτιδα, Ταχ. κωδικός: 35131, Χώρα: Ελλάδα (GR). Αρμόδιοι για πληροφορίες: Ράλλης Παρασκευάς (Γραμματεία)...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Τετ, 13/01/2021 - 16:35
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Υποβλήθηκε από admin στις Τετ, 30/12/2020 - 08:05
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μηχανολογικού Εξοπλισμού (απορριμματοφόρων κλπ)

Υποβλήθηκε από admin στις Τρί, 29/12/2020 - 09:12
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Aφορά στην προμήθεια καινούριων απορριμματοφόρων και υδροφόρας, για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας προς τους δημότες. Τα προς προμήθεια είδη είναι αναλυτικά τα...

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Υποβλήθηκε από admin στις Τρί, 29/12/2020 - 08:27
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ο Δήμος Λαμιέων διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα...

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

Υποβλήθηκε από admin στις Δευ, 28/12/2020 - 14:12
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

Υποβλήθηκε από admin στις Πέμ, 17/12/2020 - 11:53
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Aφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του. Τα προς προμήθεια είδη, θα καλύψουν ανάγκες των Δημοτικών Κτιρίων και εν γένει Δημοτικών Εγκαταστάσεων, όπως κτίρια γραφείων, αθλητικοί χώροι, Παιδικοί Σταθμοί, κοινόχρηστοι χώροι...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου

Υποβλήθηκε από admin στις Τετ, 16/12/2020 - 11:53
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της Δ/νσης Πολιτισμού-Τουρισμού του Δήμου Λαμιέων και τη λειτουργία Κέντρου Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων. Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση πάνω από 400 τ.μ., να βρίσκεται στον Δήμο Λαμιέων...

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ

Υποβλήθηκε από admin στις Δευ, 14/12/2020 - 11:16
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης II.1) Τίτλος: Κατασκευή παιδικής χαράς ΑΜΕΑ στην πλατεία Γιαννιτσιώτη II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες II.3) Είδος σύμβασης: Έργα II.4) Σύντομη...

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Υποβλήθηκε από admin στις Δευ, 14/12/2020 - 11:13
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης II.1) Τίτλος: “ Ενεργειακή αναβάθμιση Χαλκιοπούλειου κλειστού γυμναστηρίου Λαμίας ” II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45212225-9 (Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστές αθλητικές...