Αναβάθμιση βατότητας τμήματος οδού Λεωνίδου

Υποβλήθηκε από prallis στις Πέμ, 20/04/2023 - 10:42
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
16118
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
93Φ5ΩΛΚ-94Χ
Αριθμός μελέτης
36/22
Περιγραφή

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45233120-6

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή: H μελέτη αυτή αφορά την αναδιαμόρφωση στο μεγαλύτερο τμήμα της οδού Λεωνίδου μήκους περίπου 0,34 km.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την επέκταση και ανάπλαση πεζοδρομίων σε τμήμα της οδού Λεωνίδου (από Παλαιολόγου έως Αθηνών).

Ανήκει δε σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ .

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 536.290,32 € Νόμισμα: ΕΥΡΩ εκ των οποίων 363.394,20 € αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)   65.410,96  €

Απρόβλεπτα 64.320,77 € (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστικά-ΑΕΚΚ   25.450,78

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού  17.713,61 € (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016) και ΦΠΑ 24% 128.709,68 €).