Ανακαίνιση Κ.Ε.Π. Δήμου Λαμιέων

Υποβλήθηκε από prallis στις Παρ, 23/12/2022 - 08:35
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
51501
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
6ΦΨΟΩΛΚ-ΛΥ6
Αριθμός μελέτης
153/22
Περιγραφή

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45454100-5

II.3)Είδος σύμβασης: Έργο

II.4)Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά τις εργασίες ανακαίνισης των γραφείων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Λαμιέων, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο του πολιτιστικού κέντρου επί της οδού Λεωνίδου της Δημοτικής Κοινότητας Λαμίας του Δήμου Λαμιέων.

Ανήκει δε σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 95.589,12 € Νόμισμα: ΕΥΡΩ εκ των οποίων 78.754,59€ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 16.834,53€ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.  

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)   12.371,75  €

Απρόβλεπτα 49.587,08 € (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστικά-ΑΕΚΚ   450,00  €.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού  1.869,85  € (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016) και ΦΠΑ 24% 22.941,39 ).