Ανακαίνιση κτιρίων δημοτικού κοιμητηρίου

Υποβλήθηκε από prallis στις Τετ, 06/10/2021 - 08:49
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
40067
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
Ω3ΖΣΩΛΚ-Ρ5Ξ
Αριθμός μελέτης
114/2021
Περιγραφή

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος: “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ”

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45200000-9

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά την ανακαίνιση των κτιρίων του δημοτικού κοιμητηρίου ιδιοκτησίας του Δήμου Λαμιέων.

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 79.879,43 Νόμισμα: ΕΥΡΩ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)  10.595,65 €

Απρόβλεπτα 10.419,06 € (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού  0,00 € (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016) και ΦΠΑ 24% (19.171,06 €).

II.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

II.7) Τόπος εκτέλεσης:Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα.Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δήμος Λαμιέων.