Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων

Υποβλήθηκε από prallis στις Πέμ, 29/09/2022 - 11:20
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
37056
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
6ΙΚ9ΩΛΚ-ΤΛΥ
Αριθμός μελέτης
96
Περιγραφή

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος: “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ”

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45111291-4

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά την ανάπλαση της πλατείας στην Τ.Κ. Κωσταλέξη, την συντήρηση της πλατείας στην Τ.Κ. Μεγάλης Βρύσης και την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Καπνοχωρίου του Δήμου Λαμιέων.

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 201.612,90 Νόμισμα: ΕΥΡΩ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)  24.244,91 €

Απρόβλεπτα 23.840,83 € (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού  14.033,21 € (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016) και ΦΠΑ 24% (48.387,10 €).

II.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

II.7) Τόπος εκτέλεσης:Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα.Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δήμος Λαμιέων.