ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Υποβλήθηκε από admin στις Τρί, 29/12/2020 - 08:27
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
52388
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
6ΔΤΙΩΛΚ-93Ο
Περιγραφή

Ο Δήμος Λαμιέων διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό,  μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011013044 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ».                                                         

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 70.964,26 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ   και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 24/17-05-2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμιέων, ανέρχεται  στο  ποσό των 70.967,74 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 88.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
perilipsi_diakiryxis.doc 88.5 KB