Βελτίωση αγροτικής οδού από ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ προς ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

Υποβλήθηκε από i.dimitropoulos στις Πέμ, 04/03/2021 - 09:56
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
8167
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
6Ζ7ΑΩΛΚ-0ΘΨ
Αριθμός μελέτης
71/2018
Περιγραφή

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1) Τίτλος: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ”

II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 4500000-7

II.3) Είδος σύμβασης: Έργα

II.4) Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά στην κατασκευή ασφαλτόστρωσης της αγροτικής οδού από ΧΥΤΑ Λαμίας προς το Παλαιοχώρι.

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 414.112,90 Νόμισμα: ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 413.996,62 ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΑ.

II.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

II.7) Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
1.Προκήρυξη_signed.pdf 263.63 KB