ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΟΔΩΝ, Κ.Χ. , κλπ)»

Υποβλήθηκε από i.dimitropoulos στις Παρ, 19/03/2021 - 08:48
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
10258
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΨΠΓΦΩΛΚ-ΘΥΗ
Αριθμός μελέτης
99/2020
Περιγραφή

: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ταχ. Διεύθυνση: Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού, Πόλη: Λαμία, Κωδικός nuts: EL644 Φθιώτιδα, Ταχ. κωδικός: 35131, Χώρα: Ελλάδα (GR). Αρμόδιοι για πληροφορίες: Ράλλης Παρασκευάς (Γραμματεία), Σερεμέτη Ιωάννα, τηλέφωνο: 22313 51543,22313 51550. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:prallis@lamia-city.gr & i.seremeti@lamia-city.gr

I.2) Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων” της πύλης www.promitheus.gov.gr

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος:ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΟΔΩΝ, Κ.Χ. , κλπ)

 

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf 205.76 KB