Προμήθεια Ελαστικών

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Δευ, 01/03/2021 - 09:30
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
7859
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
4/2021
Περιγραφή

Η προμήθεια ελαστικών για τα πάσης φύσεως οχήματα και μηχανήματα έργου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου, για το έτος 2021.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34350000-5
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00 €, Φ.Π.Α.: 14.400,00 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31.12.2021

Σχετικά αρχεία