Προμήθεια Σκυλοτροφών Κυνοκομείου

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τετ, 08/02/2023 - 11:52
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
5177
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Περιγραφή

Ο Δήμος Λαμιέων δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια Σκυλοτροφών Κυνοκομείου» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
και καλεί 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω προμήθειας. 

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
16. Διακήρυξη Ζωοτροφές_0.pdf 1.52 MB