Συμβουλευτικές Υπηρεσίες υλοποίησης της πράξης με mis 5037869 «Ανοικτό Κέντρο εμπορίου Λαμίας»

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Πέμ, 18/02/2021 - 14:58
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
6458
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Περιγραφή

Ανάθεση της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υλοποίησης της
Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας», από εξωτερικό ανάδοχο, η οποία αποτελεί το Υποέργο 12 της
ενταγμένης πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ), με Κωδικό ΟΠΣ
5037869 και συνολικό προϋπολογισμό 1.796.641,00 ευρώ.

Σχετικά αρχεία