Συντήρηση αγροτικής οδοποιϊας στον Δήμο Λαμιέων Β' ΦΑΣΗ

Υποβλήθηκε από prallis στις Τρί, 11/10/2022 - 12:03
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
40280
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΨΥΖΠΩΛΚ-Ξ4Χ
Αριθμός μελέτης
72/22
Περιγραφή

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  Β΄ΦΑΣΗ

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:45000000-7

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή:H μελέτη αυτή αφορά στην κατασκευή έργων αγροτικής οδοποιίας στις Δ.Ε. Λαμίας, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου, Υπάτης και την κοινότητα Παύλιανης

Ανήκει δε σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 165.379,00 € Νόμισμα: ΕΥΡΩ που αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)   29.768,22  €

Απρόβλεπτα 29.272,08 € (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού  4.209,72  € (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016) και ΦΠΑ 24% 54.870,97 €).