Ανάρτηση οριστικού πίνακα καταγραφής πωλητών της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου του Δήμου Λαμιέων

Υποβλήθηκε από g.voutsinos στις Πέμ, 11/11/2021 - 12:49
Είδος άρθρου
Ημερομηνία συμβάντος
Ημερομηνία ολοκλήρωσης

 

«Ανάρτηση οριστικού πίνακα καταγραφής πωλητών της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου του Δήμου Λαμιέων» που αφορά στην οριστική καταγραφή πωλητών που ήδη συμμετέχουν στη λαϊκή αγορά του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόδοσης θέσεων σε αυτούς.

Με βάση την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου που καθορίζει τον χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και τα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν σε εφαρμογή αυτής και του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, ο οριστικός πίνακας καταγραφής συμμετεχόντων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας) αποτελείται από δυο (2) ενότητες:

Ενότητα Α, η οποία περιλαμβάνει τους πωλητές που δραστηριοποιούνται εντός του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς όπως αυτός καθορίζεται στη σχετική απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.

Ενότητα Β, η οποία περιλαμβάνει τους πωλητές που δραστηριοποιούνται σε χώρους (κάθετους δρόμους) που δεν προβλέπεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς.

Η διαδικασία απόδοσης θέσεων θα ολοκληρωθεί τμηματικά (σε δύο στάδια) αρχίζοντας από τους πωλητές της ενότητας Α του Παραρτήματος 1, ως εξής:

Οι πωλητές της ενότητας Α θα πρέπει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτησή του πίνακα, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, να υποβάλλουν αίτηση προς την πενταμελή Επιτροπή για την απόδοση θέσης στην λαϊκή αγορά.

Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία (1) θέση.

Η αίτηση θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαμιέων [www.lamia.gr – επιλογή ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-dimos) – Αίτηση απόδοσης θέσης σε λαϊκή] και θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα οποία υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά):

  • Φωτοαντίγραφο   της    άδειας    με    την   τελευταία   θεώρησή   της    (υποχρεωτικό δικαιολογητικό)
  • Φορολογική ενημερότητα (λαμβάνεται υπόψη μόνο σε περιπτώσεις μοριοδότησης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα (λαμβάνεται υπόψη μόνο σε περιπτώσεις μοριοδότησης)

Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν από την Επιτροπή.

Πωλητές που δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.

Μετά την ολοκλήρωση της απόδοσης θέσεων στους πωλητές της ενότητας Α, θα ακολουθήσει η ίδια διαδικασία για τους πωλητές της ενότητας Β, σε προθεσμία που θα καθοριστεί με νέα ανακοίνωση.

Αναλυτικές διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία δίνονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

Πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου στο τηλέφωνο: 22313 51088.

Οι σύλλογοι πωλητών στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των μελών τους.